1. PRIVATUMO POLITIKA

Ši politika apima visus vartotojus, kurie pateikia savo informaciją apsilankę „www.prorena.lt“ tinklapyje.

Pateikdami užklausimą interneto svetainėje www.prorena.lt, Jūs patikite valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Pateikdami užklausoje savo asmeninius duomenimis Jūs sutinkate su šia Politika ar atskiromis jos sąlygomis.

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama.

Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

– Jūsų sutikimas su Politikoje numatytomis sąlygomis;

– Mūsų teisėtas interesas;

– Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

1.1 Kokių asmens duomenų mums reikia

VŠĮ “PRORENA” veiklos (prorena.lt) puslapio savininkas yra laikomas Jūsų mums perduodamų asmens duomenų Valdytoju. Mes renkame tik tokius asmens duomenis apie Jus, kurie reikalingi atgaliniam ryšiui tarp lankytojo ir paslaugų tiekėjo, kreipimosi metu. Duomenų rinkimas apima vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, tel. numerį. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Priimdami Jūsų duomenys, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika. Patiekdami mums savo duomenys, Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

1.2 Kaip mes naudosime gautus asmens duomenys

Mes naudosime jūsų pateiktą informaciją šiais tikslais:

 • Norėdami siųsti informaciją.
 • Norėdami informuoti apie svarbius pasikeitimus, kurie gali turėti tiesioginės įtakos sklandžiai kliento ir įmonės komunikacijai.
 • Siekiant atpažinti klientą pagal jo duomenys, kai kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
 • Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus ir pan.
 • Duomenų gavėjais gali tapti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai ir kitos musų veiklos vykdymui būtinas paslaugas teikiančios įmonės. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 5 str. 1 d. 2 punktas (nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. b) punktas).
 • Jums vengiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti jungtinių skolininkų rinkmenų valdytojui. Tokiu atveju asmens duomenys tvarkomi ADTAĮ 5 str. 1 d. 6 punkto (nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – BDAR 6 str. 1 d. f) punkto) pagrindu. Teisėtu VŠĮ “PRORENA” interesu tokiu atveju yra prievolių įvykdymas ir apmokėjimo už suteiktas prekes ir/ar paslaugas gavimas.

1.3 Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 24 mėnesių po Užklausos išsprendimo.

Jeigu dėl užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

1.4 Jūs turite šias teises, kurios įgyvendinamos teisės aktų numatyta apimtimi

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui ir teisė ištrinti duomenys (teisė būti pamirštam). Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname;
 • Teisė reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • Teisė pateikti skundą – Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

SLAPUKAI

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos saugo jūsų žiniatinklio naršyklė, kai naudojate tinklalapius. Jus galite kontroliuoti, kaip svetainės naudoja slapukus, konfigūruodami naršyklės privatumo nustatymus (žiūrėkite naršyklės pagalbos funkciją, kad sužinotumėte daugiau apie slapukų valdiklius). Atkreipkite dėmesį, kad jei visiškai išjungiate slapukus, VŠĮ “PRORENA” (prorena.lt) priklausanti svetainė gali neveikti tinkamai.

VŠĮ “PRORENA” (prorena.lt) veiklą ir įmonės, kurios padeda mums valdyti savo verslą, naudojasi slapukais keliais būdais:

 • Autentifikuodami ir identifikuojame jus mūsų tinklalapiuose, kad galėtume pateikti Jums reikalingas paslaugas
 • Stebėdami mums pateiktą informaciją – pvz., Laikote daiktus pirkinių krepšelyje, kai naršote „www.prorena.lt“
 • Pateikia www.prorena.lt svetainę naudojimui
 • Prisimindami jūsų pageidavimui ir nustatymus, kuriuos pasirinkote, kai naudojotės www.prorena.lt svetaine.

Ši privatumo politika taikoma „www.prorena.lt“ svetainėje.
Susisiekite su mumis
Jei turite kokių klausimų, prašome nedvejodami kreipkitės į mus el paštu arba telefonu:

info@prorena.lt

869810252